สถิติผู้เข้าใช้บริการ“ตำบลบางลี่น่าอยู่ คูคลองน้ำใส ใส่ใจกสิกรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission) :


พัฒนาปรับปรุงระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และการพัฒนาแหล่งน้ำให้มีมาตรฐาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และส่งเสริมการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็ง การส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้อย่างยั่งยืน
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goal) :


ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค-สาธารณูปการที่เพียงพออย่างทั่วถึง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถรับบริการด้านการศึกษาและการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวมทั้งมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน

ประชาชนมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีความพร้อมเข้าสู่อาเซียน

สืบสานศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่ตำบลน่าอยู่

บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)


 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategic) : องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ นับว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนาภาคกลาง แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี เพื่อพัฒนาจนนำไปสู่โมเดล Thailand ๔.๐ ตามแนวนโยบายของรัฐบาลกำหนด โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) มีดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์

5.
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

6. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 โทร. 036-481-888
ออกแบบเว็บไซต์ โดย ProgramMee.com