สถิติผู้เข้าใช้บริการ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่
   
   
   
   
นายอาคม กลิ่นสกุล
นายก อบต.บางลี่
นายวิภาค เผือกงาม
เลขานุการนายก อบต.บางลี่
นางนันทพร สุขมูล
รองนายก อบต.บางลี่ คนที่ 1
นายสมหวัง แสงแดง
รองนายก อบต.บางลี่ คนที่ 2
       
 
   
   
 
  นายบุญส่ง ทัพเจริญ
ปลัด อบต.บางลี่
นางกาญจน์สิตา ชัยวัฒนาศักดิ์
รองปลัด อบต.บางลี่
 


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่
 
   
 
  นายสมคิด จันทร์แตง ส.อบต.หมู่ 16
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่
 
     
 
   
 
  นายวันเพ็ญ เกตุงาม ส.อบต.หมู่ 6
รองประธานสภา อบต.บางลี่
 
       
   
   
   
   
นางทัศนวัลย์ พูลยิ่ง
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 1
นางทัศนวัลย์ พูลยิ่ง
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 1
นายประวิน วังกานนท์
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 2
นายโกศล ภู่ชัย
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 2
       
   
   
   
   
นางอุไรวรรณ บุญแย้ม
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 3
นายวิเชียร รอดภัย
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 3
นางเกษร เสือสะอาด
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 4
นายไพโรจน์ เจ้าสกุล
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 4
       
   
   
   
   
นายเทียบ วัฒนธรรม
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 5
นายสนอง คงศิริ
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 5
นายวันเพ็ญ เกตุงาม
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 6
นายมานะ สงค์สะอาด
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 6
       
   
   
   
   
นางจันทร์ฉาย ใยคง
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 7
นางสาวนนทพร สมงาม
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 7
นายชวลิต โฉมงาม
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 8
นางรัตนา บุญธรรม
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 8
       
   
   
   
   
นายบุญยัง พุ่มราตรี
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 9
นายจำลอง เซี๊ยสกุล
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 9
นายเฉลิม แสงผึ้ง
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 10
นางสำราญ รักษ์มณี
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 10
       
   
   
   
   
นายสุกิจ ไขแสงทอง
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 11
นางปราณี สุขเรือง
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 11
นางลักขณา บุญเกิด
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 12
นายเกษม กันเมือง
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 12
       
   
   
   
   
นายจำเนียร รอดภัย
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 13
นายสมพงษ์ ศรีษะเกตุ
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 13
นายรุ่งโรจน์ ศรีดี
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 14
นายชำนาญ สกุลเงิน
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 14
       
   
   
   
   
นางสมคิด อุ่นใจทน
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 15
นายจีรพันธ์ พูลยิ่ง
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 15
นายสมคิด จันทร์แตง
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 16
นายบรรเจิด ทองหล่อ
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 16

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 โทร. 036-481-888
ออกแบบเว็บไซต์ โดย ProgramMee.com