สถิติผู้เข้าใช้บริการ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่
 
   
 
  นายอาคม กลิ่นสกุล
นายก อบต.บางลี่
ที่อยู่ 77 หมู่ที่ 12 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 089-9058423
 
   
 
   
นางนันทพร สุขมูล
รองนายก อบต.บางลี่ คนที่ 1
ที่อยู่ 6 หมู่ที่ 1 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 064-9821892
  นายสมหวัง แสงแดง
รองนายก อบต.บางลี่ คนที่ 2
ที่อยู่ 59 หมู่ที่ 16 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 065-5806319
 
   
 
  นายวิภาค เผือกงาม
เลขานุการนายก อบต.บางลี่
ที่อยู่ 51 หมู่ที่ 9 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 098-4143962
 


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่
 
   
 
  นายสมคิด จันทร์แตง ส.อบต.หมู่ 16
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่
ที่อยู่ 81 หมู่ที่ 16 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 087-1253006
 
     
   
 
   
นายวันเพ็ญ เกตุงาม
ส.อบต.หมู่ 6
รองประธานสภา อบต.บางลี่
ที่อยู่ 18 หมู่ที่ 6 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 092-5595420
  นายบุญส่ง ทัพเจริญ
เลขานุการสภา
ที่อยู่ 75 หมู่ที่ 9 ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 081-3166936
       
   
   
   
   
นายเอกศักดิ์ ผลเพิ่ม
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 1
ที่อยู่ 13 หมู่ที่ 1 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 088-4831479
นางทัศนวัลย์ พูลยิ่ง
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 1
ที่อยู่ 62 หมู่ที่ 1 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 081-9946355
นายประวิน วังกานนท์
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 2
ที่อยู่ 79 หมู่ที่ 2 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 089-2429739
นายโกศล ภู่ชัย
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 2
ที่อยู่ 12/2 หมู่ที่ 2 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 080-0196653
       
   
   
   
   
นางอุไรวรรณ บุญแย้ม
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 3
ที่อยู่ 44 หมู่ที่ 3 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 089-8299666
นายวิเชียร รอดภัย
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 3
ที่อยู่ 31 หมู่ที่ 3 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 084-3103913
นางเกษร เสือสะอาด
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 4
ที่อยู่ 100/1 หมู่ที่ 4 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 086-1238300
นายไพโรจน์ เจ้าสกุล
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 4
ที่อยู่ 28/1 หมู่ที่ 4 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 081-6132100
       
   
   
   
   
นายเทียบ วัฒนธรรม
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 5
ที่อยู่ 63 หมู่ที่ 5 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 089-0908726
นายสนอง คงศิริ
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 5
ที่อยู่ 51 หมู่ที่ 5 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 083-8968416
นายวันเพ็ญ เกตุงาม
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 6
ที่อยู่ 18 หมู่ที่ 6 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 092-5595420
นายมานะ สงค์สะอาด
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 6
ที่อยู่ 55 หมู่ที่ 6 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 086-1305703
       
   
   
   
   
นางจันทร์ฉาย ใยคง
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 7
ที่อยู่ 19 หมู่ที่ 7 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 084-4245639
นางสาวนนทพร สมงาม
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 7
ที่อยู่ 20/2 หมู่ที่ 7 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 082-7214042
นายชวลิต โฉมงาม
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 8
ที่อยู่ 35 หมู่ที่ 8 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 089-8097395
นายบุญยัง พุ่มราตรี
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 9
ที่อยู่ 62 หมู่ที่ 9 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 092-6267450
       
   
   
   
   
นายจำลอง เซี๊ยสกุล
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 9
ที่อยู่ 4 หมู่ที่ 9 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 080-0196884
นายเฉลิม แสงผึ้ง
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 10
ที่อยู่ 74 หมู่ที่ 10 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 080-6613704
นางสำราญ รักษ์มณี
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 10
ที่อยู่ 56 หมู่ที่ 10 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 087-9728755
นายสุกิจ ไขแสงทอง
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 11
ที่อยู่ 21/2 หมู่ที่ 11 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 086-7591268
       
   
   
   
   
นางปราณี สุขเรือง
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 11
ที่อยู่ 36 หมู่ที่ 11 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 080-0203031
นางลักขณา บุญเกิด
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 12
ที่อยู่ 110/1 หมู่ที่ 12 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 084-3107967
นายเกษม กันเมือง
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 12
ที่อยู่ 48 หมู่ที่ 12 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 093-1264389
นายจำเนียร รอดภัย
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 13
ที่อยู่ 12 หมู่ที่ 13 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 089-5398125
       
   
   
   
   
นายสมพงษ์ ศรีษะเกตุ
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 13
ที่อยู่ 130 หมู่ที่ 13 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 086-1281296
นายชำนาญ สกุลเงิน
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 14
ที่อยู่ 79 หมู่ที่ 14 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 085-3288754
นางสมคิด อุ่นใจทน
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 15
ที่อยู่ 85/1 หมู่ที่ 15 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 081-2675460
นายจีรพันธ์ พูลยิ่ง
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 15
ที่อยู่ 68 หมู่ที่ 15 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 087-0396301
       
 
   
   
 
  นายสมคิด จันทร์แตง
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 16
ที่อยู่ 81 หมู่ที่ 16 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 087-1253006
นายบรรเจิด ทองหล่อ
สมาชิกสภา อบต.บางลี่ หมู่ที่ 16
ที่อยู่ 78 หมู่ที่ 16 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทร. 088-9996474
 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 โทร. 036-481-888
ออกแบบเว็บไซต์ โดย ProgramMee.com