สถิติผู้เข้าใช้บริการ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่
   
นายบุญส่ง ทัพเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่

   
นางกาญจน์สิตา ชัยวัฒนาศักดิ์
รองปลัด อบต.บางลี่
 
ตำแหน่งสำนักงานปลัด  
   
   
   
นางสาววัลภา พันธุรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางวรรณเพ็ญ เลื่อมตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวไพเราะ เถื่อนเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ
     
   
   
   
นางสาวสุภาวดี มากพงษ์
นักทรัพยากรบุคคล
นายโสภณ อินทร์เอม
พนักงานขับรถยนต์
นายสมชาย  สมงาม
นักการ
     
   
   
นางสาวสมคิด วงษ์เจริญ
แม่บ้าน
   
     
ตำแหน่งกองคลัง
   
   
   
นางพรศิริ มากพร้อม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสมชาย กองทอง
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวกรรณิกา ทวีโคตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
     
   
   
 
น.ส.อรพรรณ กล่อมเกลา
คนงานทั่วไป

นักวิชาการเงินและบัญชี
 
     
ตำแหน่งกองการศึกษา
   
   
   
นายธวัชชัย สมงาม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสมจิตต์ มีสัตย์ธรรม
ครู ค.ศ.1
นางวันทนา วงษ์พินิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
 
   
   
นางสาวมาพร กลิ่นสกุล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
   
 
ตำแหน่งกองสวัสดิการและสังคม
   
   
 
นางสาวบุษบง เผือกงาม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
นางสาวศิริรัตน์ ทองเจริญ
นักพัฒนาชุมชน
 
 
ตำแหน่งกองช่าง
   
   
   
นายสุนทร มีเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเดชา ประกอบกิจ
นายช่างโยธา
นายอนุชา เหมือนเพ็ชร์
ผู้ช่วยโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 โทร. 036-481-888
ออกแบบเว็บไซต์ โดย ProgramMee.com