สถิติผู้เข้าใช้บริการ

 
 แผ่นพับการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะ 9/10/2021
 แผ่นพับมารู้จักการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านกันเถอะ 9/10/2021
 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานกองช่าง 9/10/2021
 แผ่นพับศิล 5 การนำความสุขมาสู่ตน 9/10/2021
 แผ่นพับมารู้จักยาเสพติดกันเถอะ 9/10/2021
 แผ่นพับ งานภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 9/10/2021
 คุ่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (download) 9/10/2021
 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงิน และบัญชีประชาสัมพันธ์ (download) 9/10/2021
 ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานในที่ทำงาน 9/10/2021
 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของพนักงานส่วนตำบล (download) 9/10/2021
 คู่มือปฏิบัติงานและงานสารบรรณ (download) 9/10/2021
 คู่มือการปฏิบัติงาน (download) 9/10/2021
 ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 29/9/2021
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.บางลี่ 19/8/2021
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 19/8/2021
 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บางลี่ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2563 9/12/2020
 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บางลี่ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563 27/07/2020
 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บางลี่ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563 10/02/2020
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 29/11/2020
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 27/07/2020
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 28/01/2020
 รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขต อบต.บางลี่ ประจำเดือน กันยายน 2563 30/9/2020
 รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขต อบต.บางลี่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 5/8/2020
 รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขต อบต.บางลี่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 5/6/2020
 รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขต อบต.บางลี่ ประจำเดือน มีนาคม 2563 3/4/2020
 รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขต อบต.บางลี่ ประจำเดือน มกราคม 2563 5/2/2020
 รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขต อบต.บางลี่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 4/12/2019
 ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปี 2563 3/10/2020
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฝึกอบรมการทำพริกแกงเผ็ด อบต.บางลี่ 14/5/2021
 แผ่นพับวินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.บางลี่ 01/10/2020
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ 12/5/2021
 การยื่นขอใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ 1/10/2020
 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 29/12/2020
 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลฯ 29/3/2021
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลฯ 24/3/2021
 บันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 4/3/2021
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 2/3/2021
 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.บางลี่ 1/3/2021
 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 1/4/2021
 รายงานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท.ครั้ง2 18/3/2021
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564 รอบ6เดือน 1/4/2021
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ 1/4/2021
 ระบบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-PlanNACC 1/4/2021
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 28/2/2021
 หลักเกณฑ์การบริหารงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 8/2/2021
 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 29/12/2020
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ 6/11/2020
 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 1/4/2021
 กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น(Zero Tolerance) 7/4/2021
 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลของอบต.บางลี่ 7/4/2021
 การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ 7/4/2021
 การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ 7/4/2021
 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี2564 1/4/2021
 ประกาศเรื่องแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.บางลี่ ประจำปี 2564 12/11/2020
 ประกาศเรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 5/1/2021
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 1/4/2021
 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บางลี่ 17/3/2021
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564 1/4/2021
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 1/4/2021
 การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล 30/3/2021
 ประชาสัมพันธ์่การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ 16/3/2021
 ประชาสัมพันธ์่การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16/3/2021
 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด 16/3/2021
 นายกอบต.บางลี่เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 5/3/2021
 ประกาศคัดเลือกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอบต.บางลี่ 5/3/2021
 ประชาสัมพันธ์การทำบัตรคนพิการ 5/3/2021
 แจ้งการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 23/2/2021
 รายงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเลี้ยงแพะ 19/2/2021
 ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างความรู้ความปลอดภัยในหมู่บ้านประจำปี พ.ศ.2563 04/042/2020
 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2564 16/2/2021
 คำสั่งการรับโอนพนักงานส่วนตำบล 1/12/2020
 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 1/10/2020
 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA) ประจำปี 2563 12/12/2020
 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.บางลี่ 4/1/2021
 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 4/1/2021
 กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ 4/1/2021
 โครงการมาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.บางลี่ 1/2/2021
 โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 1/2/2021
 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ 4/2/2021
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม ปี 2564 4/2/2021
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองการศึกษาฯ ประจำปี 2564 4/2/2021
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลัง ประจำปี 2564 4/2/2021
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานปลัด ประจำปี 2564 4/2/2021
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองช่าง ประจำปี 2564 4/2/2021
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของอบต.บางลี่ ประจำปี 2564 4/2/2021
 รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 4/2/2021
 โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 4/2/2021
 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 21/1/2021
 มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 1/10/2019
 รายงานการติดตามข้อร้องเรียนเรื่องการเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 2 7/12/2020
 รายงานข้อร้องเรียนเรื่องการเลี้ยงสุกร 27/11/2020
 ขอรายงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 14/12/2020
 ขอให้แก้ไขปัยหาความเดือดร้อน 9/12/2020
 รายงานการติดตามข้อร้องเรียนเรื่องการเลี้ยงสุกร 15/12/2020
 รายงานข้อร้องเรียนเรื่องการเลี้ยงสุกร 17/11/2020
 รายงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเตาเผาถ่าน 22/1/2021
 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 3/1/2021
 บันทึกการประชุมคณะทำงานปรับปรุงและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 23/10/2020
 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 20/10/2020
 บันทึกขออนุมัติโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการบริการประชาชน 20/10/2020
 โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการบริการประชาชนเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 20/10/2020
 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏบัติงาน 1/10/2019
 มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 1/10/2019
 คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่รองปลัด อบต. 1/2/2021
 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ 1/2/2021
 การแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ 1/2/2021
 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 1/10/2019
 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ 20/10/2020
 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 1/10/2020
 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 1/10/2020
 ประชาสัมพันธ์เรื่องเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 1/10/2020
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 5/2/2021
 ประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1/2/2021
 การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 1/12/2020
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) 19/10/2020
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29/9/2020
 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 28/9/2020
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง 17/2/2020
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ 14/6/2019
 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ 1/2/2021
 ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรม อบต.บางลี่  1/2/2021
 ประกาศนโยบายต้อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบ 1/2/2021
 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ 25/11/2020
 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 24/11/2020
 ประกาศสรรหาตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง 1/12/2020
 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย(ต่อเนื่อง)ปีงบประมาณ2563 15/07/2019
 ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563 6/11/2020
 ประกาศหลักเกณฑ์มาตราการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 3/11/2020
 ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปี 2562 4/10/2019
 รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียประจำเดือนพฤศจิกายน2561 3/12/2018
 รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียประจำเดือนมกราคม2562 4/2/2019
 รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียประจำเดือนมีนาคม2562 3/4/2019
 รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียประจำเดือนพฤษภาคม2562 4/6/2019
 รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียประจำเดือนกรกฎาคม2562 2/8/2019
 รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียประจำเดือนกันยายน2562 30/9/2019
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอบต.บางลี่ 12/7/2020
 ประชาสัมพันธ์่โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย(ต่อเนื่อง) 12/7/2020
 ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.บางลี่ 28/1/2020
 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.บางลี่ 28/1/2020
 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.บางลี่ ประจำปี 2562 01/11/2019
 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26/9/2019
 แผนการจัดการองค์ความรู้ (dowlode) 25/10/2019
 รายงานผลการตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำเสีย ครั้งที่ 6 5/9/2018
 รายงานผลการตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำเสีย ครั้งที่ 5 3/7/2018
 รายงานผลการตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำเสีย ครั้งที่ 4 3/5/2018
 รายงานผลการตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำเสีย ครั้งที่ 3 3/3/2018
 รายงานผลการตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำเสีย ครั้งที่ 2 4/1/2018
 รายงานผลการตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำเสีย ครั้งที่ 1 3/11/2017
 ประชาสัมพันธ์แนะนำชำระภาษีบำรุงท้องที่ 20/09/2019
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 โทร. 036-481-888
ออกแบบเว็บไซต์ โดย ProgramMee.com