สถิติผู้เข้าใช้บริการแบบอนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง       

O2 ข้อมูลผู้บริหาร  

O3 อำนาจหน้าที่

       - องค์การบริหารส่วนตำบล

       - สำนักงานปลัด

       - กองคลัง

       - กองช่าง

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน     

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

       - พระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา

       - กฎ ระเบียบ และประกาศกระทรวง

       - ข้อบัญญัติ อบต.       

ข่าวประชาสัมพันธ์                                    

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์        

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล                                              

O8 Q&A

       - กระดานถาม-ตอบ

       - โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

       - การขออนุญาตก่อสร้างบ้าน 

O9 Social Network

       - เว็บไซต์

       - ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์   

แผนการดำเนินงาน                                    

O10 แผนดำเนินงานประจำปี 

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

       - รายงานผลการดำเนินโครงการรอบไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561)

       - รายงานผลการดำเนินโครงการรอบไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562)  

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน                                          

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

       - คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัด

       - คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

       - คู่มือปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการ           

การให้บริการ                                           

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

       - การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

       - การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

       - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

       - การแจ้งถมดิน    

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

       - รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน

       - รายงานผลการดำเนินงานการร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2562        

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

       - ไม่มี      

O17 E-Service

       - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

       - เบี้ยยังชีพคนพิการ           

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

        - ไม่มี

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

       - ไม่มี                 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี                   

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ          

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

       - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

       - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

       - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

      - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

       - ไม่มี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                    

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                           

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

       - แผนอัตรากำลัง 3 ปี

       - แผนพัฒนาบุคลากร

       - ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ ทำงานมีสุขภาพอนามัย ปลอดภัย น่าอยู่

       - ประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง         

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล      

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต           

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

       - รับเรื่องราวร้องทุกข์

       - ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี          

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

       - รับเรื่องราวร้องทุกข์

       - ช่องทางการติดต่อ   

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

      - โครงการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบลบ้านระกาศ ประจำปี 2562

      - โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาแนวทางการวางแผนัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร                                      

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร         

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

       - โครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2562

       - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2562

       - โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 

       - โครงการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบลบ้านระกาศ ประจำปี 2562

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี    

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต          

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

       - โครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2562

       - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2562

       - โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี     

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี    

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ         

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม     

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง     

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน     

O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม 

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/wqkjs0

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/wqkjs0

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 โทร. 036-481-888
ออกแบบเว็บไซต์ โดย ProgramMee.com