สถิติผู้เข้าใช้บริการ
ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ห่างจากตัวอำเภอท่าวุ้ง 4 กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
  ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลมุจลินท์ ตำบลเขาสมอคอน ตำบลบางงา
  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
 


เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 28,125 ไร่ หรือ 45 ตารางกิโลเมตร


ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม


จำนวนหมู่บ้าน
ตำบลบางลี่ มีหมู่บ้านจำนวน 16 หมู่บ้าน มีพื้นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 16 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ 1 บ้านไผ่วง   หมู่ที่ 9 บ้านช้างทะลุ
หมู่ที่ 2 บ้านบางมะยม หมู่ที่ 10 บ้านหนองกลม
หมู่ที่ 3 บ้านบางมะยม หมู่ที่ 11 บ้านดงกระทุ่ม
หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งเทโพ หมู่ที่ 12 บ้านหนองหลวง
หมู่ที่ 5 บ้านบางลี่ หมู่ที่ 13 บ้านหนองระแหง
หมู่ที่ 6 บ้านบางลี่ หมู่ที่ 14 บ้านหนองกอไผ่
หมู่ที่ 7 บ้านบางลี่ หมู่ที่ 15 บ้านหัวดอน
หมู่ที่ 8 บ้านท้ายลาด หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระดี่
 


ประชากร
ประชากรปัจจุบันมีทั้งสิ้น 5,076 คน แยกเป็น
ชาย 2,474 คน
หญิง 2,602 คน


เขตการปกครอง
ตำบลบางลี่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน โดยอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่
เต็มพื้นที่ 16 หมู่ ได้แก่หมู่ที่ 1-16


สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ ประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืช สำคัญที่ทำการเพาะปลูกได้แก่ ข้าว
อาชีพที่ทำรายได้รองลงมาจากเกษตรกรรมคือ การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เป็ด วัว รวมทั้งประมงน้ำจืด


สภาพทางสังคม
 
การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง 1.โรงเรียนบ้านบางลี่
  2.โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์
  3.โรงเรียนวัดหนองหลวง
  4.โรงเรียนวัดหนองปลาดุก
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด 4 แห่ง 1. วัดบางลี่
  2. วัดหนองหลวง
  3. วัดดงกระทุ่ม
  4. วัดหนองปลาดุก
สาธารณสุข
สถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง 1. สถานีอนามัยบ้านบางลี่
  2. สถานีอนามัยบ้านหนองปลาดุก
 


การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ มีเส้นทางคมนาคมเพียงทางเดียว คือ ทางรถยนต์มีทางหลวงจังหวัด (ท่าวุ้ง-หนองปลาดุก)
เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในการเดินทางไปสู่อำเภอท่าวุ้ง และจังหวัดลพบุรี ภายในหมู่บ้านต่างๆ มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดต่อกัน

การโทรคมนาคม
- โทรศัพท์สาธารณะ 10 แห่ง

การไฟฟ้า
- ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ ,ลำห้วย 0 แห่ง
- แม่น้ำชัยนาท ป่าสัก 2 1 สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย(ม.13,15) 2 แห่ง
- บ่อบาดาล 22 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง (5,9,11,12,13,14,14,15,16)
- คลองชลประทาน 6 แห่ง


ข้อมูลอื่นๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- สภาพดินทั่วไปเป็นดินที่เหมาะแก่การทำการเกษตร
- แม่น้ำบางขาม

มวลชนจัดตั้ง
- กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน 4 รุ่น
- อาสาสมัครสาธารณสุข
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- อปพร.


องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 โทร. 036-481-888
ออกแบบเว็บไซต์ โดย ProgramMee.com