สถิติผู้เข้าใช้บริการ
   
การประชุมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.บางลี่ 8/10/2021
การประชุมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

   
ภาพการพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อ 4 โรงเรียนในตำบลบางลี่ 5/2/2021
ภาพการพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อ 4 โรงเรียนในตำบลบางลี่ ก่อนโรงเรียนเปิด เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ระบาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

   
บ้านหนองระแหง หมู่ที 13ต.บางลี่เกิดอัคคีภัย 4/2/2021
เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านหนองระแหง หมู่ที่ 13 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ได้รับความเสียหาย 4 หลังคาเรือนเสียหายทั้งหลัง อบต.บางลี่ ได้ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว

   
อบต.บางลี่รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 4/2/2021
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ปลัดอบต.บางลี่ นายบุญส่ง ทัพเจริญ ร่วมรับมอบน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยมี จ่าเอกบำรุง วงษ์ภูมี รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที

   
ภาพโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30/6/2020
ภาพโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่

   
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3/3/2020
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563

   
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 3/2/2021

   
สำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) 28/2/2021
เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) จำนวน 35 ราย เพื่อนำข้อมูลส่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

   
อบต.บางลี่จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 27/4/2021
อบต.บางลี่ จัดทำโครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ Big Cleaning Day 21 เมษายน 2564

   
ภาพกิจกรรมการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และชุมชน ของ อบต.บางลี่  25/12/2019
ภาพกิจกรรมการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และชุมชน ของ อบต.บางลี่ ตามโครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี2564 16/2/2021
#ประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางลี่ ชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2564 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ 1. ภาษีป้าย สำหรับท่านที่ประกอบการค้า และมีป้ายติดตั้งอยู่หน้าร้าน หรือบริเวณสถาน

   
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ 1/6/2019
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

   
โครงการ อบต.บางลี่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม  1/6/2019
โครงการ อบต.บางลี่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน โดยบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

   
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 1/6/2019
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

   
โครงการ เดินรณรงค์ 60 วันแยกก่อนทิ้ง 1/6/2019
โครงการ เดินรณรงค์ 60 วันแยกก่อนทิ้ง

   
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลของ อบต.บางลี่ 1/4/2021
มอบใบประกาศนียบัตรพนักงานส่วนตำบลดีเด่น โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลของ อบต.บางลี่ ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564

   
กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 1/2/2021
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ "ร่วมใจต้านการทุจริตคอร์รัปชัน"

   
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 1/2/2021
ตั้งเครื่องจากคลองอนุศาสนนันท์ บริเวณปากคลอง 18 ขวา ลงสู่คลองชัยนาท-ป่าสัก 3 เส้นทางน้ำที่สูบจากคลองอนุศาสนนันท์ บริเวณปากคลอง 18 ขวา ลงสู่คลองชัยนาท-ป่าสัก 3

   
ประกาศเจตนารมณ์  1/2/2021


หน้าที่ 1  2 Next >

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 โทร. 036-481-888
ออกแบบเว็บไซต์ โดย ProgramMee.com