สถิติผู้เข้าใช้บริการ

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางลี่ งบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ดาวน์โหลด
แผนผังโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด
ผลงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนงานทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลด
   
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ของ อบต.บางลี่ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายรับ-รายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ. ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภา ดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
   
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด
คู่มือการปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลด
มอบอำนาจการตัดสินใจ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
  ดาวน์โหลด
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ , การเบิก-จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด
การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ , การเบิก-จ่ายเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลด
การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ , การเบิก-จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลด
   
คู่มือประชาชน
1.คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลด
2.คู่มือประชาชน จดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลด
3.คู่มือประชาชน ยกเลิกจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลด
4.คู่มือประชาชน ภาษีป้าย ดาวน์โหลด
5.คู่มือประชาชน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลด
6.คู่มือประชาชน เรื่องแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลด
7.คู่มือประชาชน เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียน ดาวน์โหลด
8.คู่มือประชาชน ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด
9.คู่มือประชาชน ลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ ดาวน์โหลด
10.คู่มือบริการประชาชน ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลด
11.คู่มือขออนุญาตใช้น้ำประปา บางลี่ ดาวน์โหลด
12.คู่มือประชาชน การช่วยเหลือสาธารณภัย ดาวน์โหลด
13.คู่มือประชาชน เรื่องการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ดาวน์โหลด
14.คู่มือประชาชน การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์doc ดาวน์โหลด

 


คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่

นายอาคม กลิ่นสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่
วันที่ 25 มีนาคม 2557

ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นได้กำหนดนโยบายภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนดไว้
รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 ด้าน ดังนี้


1. ด้านการเมืองและการบริหาร
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข
1.2 จักได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนา เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนได้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้ทั่วถึง ในการปฏิบัติหน้าที่จะยึดระเบียบกฎหมายเป็นหลักในการปฏิบัติงานและ
ยึดความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเสียสละ อดทนรับผิดชอบในหน้าที่การงาน และยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่าเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
1.3 ปรับปรุงการบริหารงานให้มีความสะดวกรวดเร็ว และนำระบบเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน
1.4 จักพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
สนองตอบต่อการให้บริการประชาชน

2. ด้านเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม โดยสนับสนุน ให้ประชาชนได้มีการรวมกลุ่มและจัดหาวิทยากร
มาให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพเสริม และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
2.2 ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรปลอดภัย จากสารเคมีเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร
2.3 ปรับปรุงพัฒนาคลองไส้ไก่ให้สามารถส่งน้ำเข้าสู่แปลงนาได้อย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้น

3. ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต
และประกอบอาชีพ
3.2 ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันโรค การระงับโรคติดต่อโดยการประสานงานให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนได้มีสุขอนามัยที่ดี
3.3 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถของตนเอง เช่น
จัดให้มีลานกีฬาหมู่บ้าน แข่งขันกีฬา จัดอบรมเยาวชน และการให้เยาวชนได้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน
3.4 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มีความรู้ ความสามารถในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
3.5 จัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยจัดการอบรมทบทวนความรู้ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ในการช่วยเหลือประชาชน และจัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานงานช่วยเหลือประชาชน
3.6 ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา
เพื่อพัฒนาการที่ดีของเด็ก

4. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา เพื่อให้ประชาชนได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจ
4.2 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีที่ดีงามให้สืบทอดดำรงอยู่ตลอดไป
4.3 สนับสนุนให้มีการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

5. ด้านบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 รักษาความสะอาดของแม่น้ำบางขาม โดยการกำจัดวัชพืชในแม่น้ำให้เป็นแหล่งทำการประมงของประชาชน
และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
5.2 ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดมลภาวะโลกร้อน
5.3 ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
5.4 รณรงค์ให้มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรค

6. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ประชาชนได้ใช้ในการคมนาคมได้สะดวกสบาย
6.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบน้ำประปาให้มีความสะอาดและรองรับการบริการให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
6.3 ให้มีระบบน้ำประปาบริการประชาชนอย่างทั่วถึง
6.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนให้มีความสวยงาม ร่มรื่น
6.5 ส่งเสริมให้มีที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกายของประชาชน


องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 โทร. 036-481-888
ออกแบบเว็บไซต์ โดย ProgramMee.com