สถิติผู้เข้าใช้บริการ
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.บางลี่ ดาวน์โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ดาวน์โหลด
แผนผังโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
คำสั่งการแบ่งมอบหน้าที่รับผิดชอบงานในส่วนต่างๆ ดาวน์โหลด
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
อปท TIA ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
ประกาศการมอบอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล
ให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
ดาวน์โหลด
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่
ประจำปี พ.ศ.2564
ดาวน์โหลด
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.บางลี่
ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด
บันทึกรายงานการประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.บางลี่ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบรายงานความเสี่ยงการทุจริต-ครั้งที่-1-ปี2564 ดาวน์โหลด
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564.2566 ดาวน์โหลด
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต-ประจำปีงบประมาณ-2564 ดาวน์โหลด
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
รายงานผล ปปช. 6เดือน ปี2564 ดาวน์โหลด
   
งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 63 ดาวน์โหลด
รายรับจริง 6 เดือน ดาวน์โหลด
รายจ่ายจริง 6 เดือน ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลด
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผด.2 ดาวน์โหลด

 


คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่

นายอาคม กลิ่นสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่
วันที่ 25 มีนาคม 2557

ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นได้กำหนดนโยบายภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนดไว้
รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 ด้าน ดังนี้


1. ด้านการเมืองและการบริหาร
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข
1.2 จักได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนา เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนได้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้ทั่วถึง ในการปฏิบัติหน้าที่จะยึดระเบียบกฎหมายเป็นหลักในการปฏิบัติงานและ
ยึดความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเสียสละ อดทนรับผิดชอบในหน้าที่การงาน และยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่าเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
1.3 ปรับปรุงการบริหารงานให้มีความสะดวกรวดเร็ว และนำระบบเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน
1.4 จักพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
สนองตอบต่อการให้บริการประชาชน

2. ด้านเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม โดยสนับสนุน ให้ประชาชนได้มีการรวมกลุ่มและจัดหาวิทยากร
มาให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพเสริม และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
2.2 ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรปลอดภัย จากสารเคมีเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร
2.3 ปรับปรุงพัฒนาคลองไส้ไก่ให้สามารถส่งน้ำเข้าสู่แปลงนาได้อย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้น

3. ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต
และประกอบอาชีพ
3.2 ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันโรค การระงับโรคติดต่อโดยการประสานงานให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนได้มีสุขอนามัยที่ดี
3.3 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถของตนเอง เช่น
จัดให้มีลานกีฬาหมู่บ้าน แข่งขันกีฬา จัดอบรมเยาวชน และการให้เยาวชนได้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน
3.4 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มีความรู้ ความสามารถในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
3.5 จัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยจัดการอบรมทบทวนความรู้ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ในการช่วยเหลือประชาชน และจัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานงานช่วยเหลือประชาชน
3.6 ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา
เพื่อพัฒนาการที่ดีของเด็ก

4. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา เพื่อให้ประชาชนได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจ
4.2 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีที่ดีงามให้สืบทอดดำรงอยู่ตลอดไป
4.3 สนับสนุนให้มีการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

5. ด้านบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 รักษาความสะอาดของแม่น้ำบางขาม โดยการกำจัดวัชพืชในแม่น้ำให้เป็นแหล่งทำการประมงของประชาชน
และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
5.2 ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดมลภาวะโลกร้อน
5.3 ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
5.4 รณรงค์ให้มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรค

6. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ประชาชนได้ใช้ในการคมนาคมได้สะดวกสบาย
6.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบน้ำประปาให้มีความสะอาดและรองรับการบริการให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
6.3 ให้มีระบบน้ำประปาบริการประชาชนอย่างทั่วถึง
6.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนให้มีความสวยงาม ร่มรื่น
6.5 ส่งเสริมให้มีที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกายของประชาชน


องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 โทร. 036-481-888
ออกแบบเว็บไซต์ โดย ProgramMee.com