สถิติผู้เข้าใช้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
1.คู่มือประชาชน จดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลด
2.คู่มือประชาชน จดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลด
3.คู่มือประชาชน ยกเลิกจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลด
4.คู่มือประชาชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ดาวน์โหลด
5.คู่มือประชาชน เรื่องแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลด
6.คู่มือประชาชน ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ พิการ เอดส์ ดาวน์โหลด
   
คู่มือการให้บริการ
1.คู่มือประชาชน เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียน ดาวน์โหลด
2.คู่มือประชาชน ขออนุญาตใช้น้ำประปา บางลี่ ดาวน์โหลด
3.คู่มือประชาชน การช่วยเหลือสาธารณภัย ดาวน์โหลด
4.คู่มือประชาชน เรื่องการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ดาวน์โหลด
5.คู่มือประชาชน การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลด

คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของ อบต.บางลี่ ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลด

 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 โทร. 036-481-888
ออกแบบเว็บไซต์ โดย ProgramMee.com